Računovodstvo

Računovodja vodi zapis vseh finančnih transakcij podjetja. Gre za transakcije, ki so bile že opravljene in zanje lahko dokažemo, kako smo jih izpeljali oziroma kako smo sredstva, ki jih imamo, pridobili.

Delitev sredstev

Sredstva delimo na dolgoročna in kratkoročna, ključno za njihovo delitev je čas, v katerem se preoblikujejo. Med dolgoročna štejemo računalniške programe, zgradbe in zemljišča, vrednostne papirje in podobno. Kratkoročna sredstva pa so sredstva, ki jih potrebujemo za prodajo, kratkoročne finančne naložbe, končani izdelki, denar na TRR in v blagajni in tako naprej. V okviru računovodstva je podjetje dolžno prikazati vir vseh navedenih sredstev (tako kapital kot tudi dolgove podjetja).

Knjigovodstvo

Ključno za računovodstvo je, da ob ustanovitvi podjetja zapišemo tudi pravilnik glede tega in v njem določimo, katere knjigovodske listine bomo uporabljali in kakšna bo njihova oblika. Obenem pa seveda, kdo bo določene listine podpisoval, ker bodo le tako veljavne.

Bilanca

Obenem se skrbi tudi za bilanco med aktivo in pasivo. Aktiva so naši viri, vsak od teh pa ima tudi obveznost oziroma pasivo. Ko sta si enaki, dosežemo bilančno ravnovesje.

Opredmetena osnovna sredstva, zaloge, terjatve in stroški

To so sredstva, preko katerih podjetje pridobiva ali ustvarja proizvode, in jih uporabljamo več kot v enem obračunskem obdobju, ko se ta sredstva porabljajo govorimo o amortizaciji. Amortizacija je pokazatelj stanja v podjetju oziroma porabe osnovnih sredstev in njihove vrednosti, sredstvom v amortizaciji določamo njihovo stopnjo glede na količnik števila sto in števila let uporabe posameznega sredstva (če se časovno ne more opredeliti, potem sredstvo ni stvar amortizacije). Preko teh izračunov v okviru računovodstva je jasen odhodek, ki pogojuje obnovo osnovnih sredstev. Poleg osnovnih sredstev so ključni za računovodstvo še stroški (koliko nas stane proizvajanje produkta), terjatve (dolgovi, ki jih imamo s strani kupcev, financerjev, zaposlenih) in pa seveda zaloge (sredstva, ki jih nabavljamo na zalogo, s katerimi nam je omogočena proizvodnja in prodaja produktov.