Kdaj se odločiti za zavarovanje terjatev?

Zavarovanje terjatev je postopek, ki podjetju olajša nadaljnje poslovanje. Gre za metodo, kako lahko podjetje doseže boljšo likvidnost. Sploh startupi se dostikrat lahko srečajo s pomanjkanjem finančnih sredstev. Po drugi strani si še ne morejo privoščiti, da bi vzeli posojilo pri banki, saj večinoma ne izpolnjujejo ustreznih pogojev. Za zavarovanje terjatev se lahko odločite v primeru, če obstajajo terjatve, ki jih imate do svojih strank.

Kako poteka postopek?

Da bi lahko izpeljali postopek zavarovanja terjatev, se morate najprej obrniti na finančnega ponudnika, ki se ukvarja s tem področjem. Preveriti morate pogoje, pod katerimi posluje, da se lahko odločite, če vam ustrezajo. Potem se dogovorite za sestanek. Predložiti morate račune, ki še niso bili poplačani. Ponudnik bo pregledal račune in preveril stranke, s katerimi ste imeli opravke. Nato se bo odločil, če sprejme tveganje in se odloči za poslovanje z vami. Če ja, sledi podpis pogodbe, v kateri se definira vse pogoje in zneske, ki so v igri.

Po sklenitvi pogodbe

Ko pride do sklenitve pogodbe, prejmete 80 % zahtevanega zneska že takoj ali v roku nekaj dni. Tako lahko takoj pokrijete tekoče stroške oziroma nadaljujete brez problemov s tekočim poslovanjem. Tako si povečate likvindost. Ima pa to še eno prednost, saj se vam ni treba več ukvarjati s področjem terjatev. To namreč prepustite v roke strokovnjakom. Tako odpade ena pomembna skrb in se razbremenite. Več časa imate tako za osnovno dejavnost, s katero se ukvarjate.

Ko stranka plača

Vso komunikacijo s stranko prevzame ponudnik. Ko je znesek poravnan, vam nakaže že preostali del. Seveda je znesek ustrezno znižan za višino provizije, ki jo morate pokriti. Tako je zavarovanje terjatev še posebej primerno za novonastala podjetja, ki imajo še toliko več problemov s tem, da še nimajo veliko finančnih sredstev. Po drugi strani pa ne izpolnjujejo pogojev, da bi vzeli posojilo. Tako se podjetje otrese številnih skrbi.

Elektronski računi olajšajo poslovanje

Elektronski račun je zdaj v uporabi že kar nekaj časa in čedalje več ljudi se odloči, da ga bodo izstavili oziroma prejemali na tak način. To je dobra odločitev. Zakaj, vam bomo predstavili v nadaljevanju.

Hitrost

Ena večjih prednosti poslovanja z elektronskimi računi je definitivno hitrost. Tak račun se hitro pripravi, prav tako pa se ga lahko hitro posreduje in prejemnik ga dobi takoj. Če namreč račun pošljemo v klasični obliki po fizični pošti, vemo, kako dolgo lahko traja, da pride na želen naslov. Sploh če so vmes vikendi in prazniki, se lahko postopek precej zavleče. Možno je tudi, da se pošta na poti izgubi. Če posredujemo elektronski račun, pa je to prek elektronske pošte ali katerega drugega spletnega kanala hipno.

Praktičnost

E-računi slovijo tudi po svoji praktičnosti. Sploh če za izstavljanje uporabljamo katerega od računovodskih programov ali pa če imamo oblike e-računov že ponastavljene od prej, se to izkaže kot olajšanje celotnega procesa. Pri tem je manjša možnost, da bi prišlo do kakšne napake. Ne gre pa le za izstavljanje. Tudi shranjevanje elektronskih računov se izkaže kot zelo poenostavljeno. Gre za to, da imamo lahko v primeru fizičnih računov precejšen kaos na mizi. V primeru eračunov pa do tega ne more priti. Shranjevanje takih računov je poenostavljeno, saj jih lahko z enim klikom prestavljamo po želji, jih razdelimo v mape glede datum nastanka oziroma na to, ali so bili že plačani ali ne.

Skrb za okolje

Kot tretja prednost se pokaže skrb za okolje, saj računi v elektronski obliki pomenijo, da ne izvajamo tiskanja. Torej ne produciramo dodatnega papirja. V večji količini to pomeni manjše izsekavanje gozdov, manj obratov v papirni industriji, kar spet posledično pomeni manjše onesnaževanje. Pomislimo na to, koliko papirja in stroškov nastane v porcesu izstavljanja klasičnega računa. Poleg samega papirja, na katerega se račun tiska, je treba poskrbeti tudi za kuverte, znamke, da lahko račun pošljemo naslovniku.

 

Reklamacija računa – kakšen je postopek, če gre za telekomunikacijske storitve?

Pred časom je ena izmed uporabnic storitev mobilne telefonije sporočila, da je imela neprijetno izkušnjo v zvezi s področjem: »reklamacija računa«. Na mesečnem računu je namreč opazila, da so ji zaračunali previsok znesek. Držala se je predpisanega roka reklamacije s področja telekomunikacij in reklamacijo vložila v roku 15 dni od prejetja računa. Kljub temu pa v roku nekaj tednov odgovora na pritožbo s strani ponudnika še ni prejela.

Kakšen je bil odgovor na ta primer s strani Zveze potrošnikov Slovenije?

Zveza potrošnikov navaja, da je postopek pritožbe v primeru reklamacije računa urejen v 142. členu Zakona o elektronskih komunikacijah. Tam je tudi navedeno, da naj bi operater potrošniku odgovoril v roku 15 dni od datuma vloge pritožbe. Če do tega ne pride, potem ima potrošnik pravico postopek nadaljevati prek Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS. Če tega ne naredi, se smatra, da je od pritožbe odstopil.

Postopek se torej nadaljuje prek Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS. Ta najprej preveri, če vloga vsebuje vse potrebne komponente in če je posredovana pravočasno. Agencija nato teži k temu, da bi stranki sami dosegli dogovor v zvezi s sporom. Če to doseže, potem je postopek ustavljen. Če pa to ni mogoče, začne Agencija ugotavljati dejansko stanje. Pri tem izvaja dokaze in poskrbi za ustno obravnavo primera. Če do razrešitve spora še vedno ne pride, potem Agencija sama presodi primer in izda odločbo. Ko je odločba izdana, je ta dokončna in izvršljiva. Če se katera od strani (ponudnik telekomunikacijskih storitev ali porabnih le-teh) ne strinja z njeno vsebino, potem ima pravico do vložitve pritožbe na upravnem sodišču. V nadaljevanju postopek poteka skladno s pravili na tem področju.

Reklamacija računa je sicer za vsako področje predpisana z drugimi pravili, zato se je treba, preden so jo izvede, pozanimati, kaj velja v vašem konkretnem primeru. Zelo pomembno je, da se držite predpisanih rokov, sicer si za vas ugodne razrešitve problema ne morete obetati.

Vir:zurnal24.si

Eblagajna predstavlja elektronski način izstavljanja računov

Davčna blagajna ali eblagajna predstavlja sistem izdajanja računov, ki se ga poslužuje večina zavezancev, ki za določeno storitev ali izdelek, ki jo/ga ponudijo strankam, pričakujejo gotovinsko izplačilo. Gotovinsko plačilo je plačilo z bankovci, kovanci, s plačilno kartico ali s čekom. Gre torej za vse načine plačila, pri katerih ne gre za nakazilo direktno na TRR prejemnika.

Eblagajna je mehanizem, ki omogoča, da se podatki o računih, ki se izdajo na tak način, avtomatsko posredujejo na Finančno upravo Republike Slovenije. To omogoča Finančni upravi, da ima nadzor nad tem področjem. To je tudi bistvo vsega skupaj, saj se sproti preverja, če mogoče pride do kakšnih nepravilnosti.

Kako do eblagajne?

Eblagajna je uporabnikom na voljo na različne načine. Lahko si jo omislijo kot poseben sklop naprav, ki je sestavljen iz davčne blagajne, posebnega tiskalnika za račune in predalčka, ki je namenjen shranjevanju denarja. Lahko pa si uporabnik program eblagajna naloži kar na računalnik, pri čemer dokupi le še tiskalnik, ki je prilagojen tiskanju računov in poskrbi za ustrezen zaščiten prostor, namenjen shranjevanju denarja.

Delovanje eblagajne

Uporaba eblagajne je preprosta. Uporabnik hitro osvoji princip njenega delovanja. Pred prvo uporabo je treba urediti nekaj zadev. Uporabnik si mora priskrbeti digitalno potrdilo, ki mu služi za elektronsko podpisovanje računov. Treba je registrirati poslovni prostor, kjer bo potekalo izdajanje računov, ter zavezanca, ki bo račune izstavljal.

Ko smo uredili osnovne stvari za vstop v program, moramo samo slediti navodilom in izpolniti polja, ki se nam prikažejo, in uspešno bomo izstavili račun. Treba je vpisati podatke o storitvi, ki se bo izvedla, oziroma o produktih, ki jih nameravamo dobaviti. Navesti moramo čas opravljanja storitve oziroma dobave blaga, rok zapadlosti računa itd.

Kaj pa vezana knjiga računov?

Kljub temu, da je uporaba eblagajne enostavna, pa se še vedno tretjina zavezancev poslužuje uporabe vezane knjige računov. Kljub temu, da to pomeni, da se račune izstavlja v fizični obliki, pa zavezancu poročanje o izstavljenih računih ni prihranjeno, saj mora le-to izvesti do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

Potni nalogi so pomembne listine

Potni nalogi so pomembno področje vsakega podjetja. Hkrati predstavljajo delovni nalog in računovodsko listino. Delovni nalog je iz tega vidika, saj evidentira odsotnost z delovnega mesta, knjigovodska listina pa je v tem oziru, ker služi za obračun in izplačilo potnih stroškov. Pomembno je, da vsako podjetje sproti beleži tovrstne podatke in le ne ob koncu leta, kot delajo nekateri. Posledice nedoslednosti na tem področju namreč niso tako zanemarljive in nedolžne. Potni nalogi oziroma nepravilnosti na tem področju so lahko razlog za številne kazni s strani inšpekcije.

Do povračila potnih stroškov so upravičeni redno ali pogodbeno zaposleni v podjetju ter tisti, ki imajo s podjetjem sklenjeno poslovodno pogodbo. Upravičenci so lahko tudi zavezanci zasebniki in samostojni podjetniki.

Oblika potnih nalogov

Kljub temu, da potni nalogi kot njihova oblika niso točno določeni, pa se večina večjih podjetij odloča, da sprejme na tem področju interni pravilnik in določi svoja pravila, na kakšen način naj bi bili potni nalogi sestavljeni. Na tak način so pravila in postopki na tem področju striktno opredeljeni.

Smiselno jih je evidentirati tudi v primeru, ko stroški ne nastanejo

Nekateri potni naloge pišejo le, če v času službene poti nastanejo stroški, vendar pa bi bilo smotrno, če bi se jih pisalo vedno, kadar se iz tega razloga pojavi odsotnost z delovnega mesta. Oseba, ki je na službeni poti, je namreč izpostavljena raznim rizikom (kot je npr. možnost prometne nesreče). V teh primerih je potem treba dokazovati upravičenost poti. Kljub temu, da lahko v času službene poti stroški ne nastanejo, lahko potni nalogi predstavljajo osnovo za dokazilo in pravilno knjiženje ostalih stroškov. Treba je vedeti, da se povračilo potnih stroškov pri zaposlenih in poslovodnih osebah ne šteje v davčno osnovo, pri pogodbenih delavcih pa se.

Slovenski računovodski standardni le okvirno predpisujejo obliko in vsebino potnih nalogov. Obrazce se da dobiti tudi na internetu, vendar pa niso vsi verodostojni. Priporočljivo je, da potne naloge evidentirate v elektronski obliki, saj je tam možno šifriranje, združevanje in avtomatski izračun, kar lahko na tem področju zelo olajša evidentiranje.

Praviloma se potne naloge napiše še pred odhodom na pot, podpiše pa jih nalogodajalec.

Vir: mladipodjetnik.si

Računovodje imajo dobre možnosti, da postanejo uspešni podjetniki

Čedalje več ljudi, ki so po izobrazbi računovodje, se odloča za podjetniško pot. Na svoji poslovni poti so pogosto tudi uspešni. Predstavljamo vam nekaj razlogov, zakaj je temu tako.

Veščine, ki jim pomagajo v podjetništvu

V današnjem ekonomskem svetu sama podjetniška ideja ni dovolj. Da bi bil podjetnik uspešen na svoji poti, so mu v veliko pomoč lahko nekatere veščine; dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, upravljanje s časom, logično razmišljanje itd. Dobrodošla so tudi znanja z naslednjih področij: management tveganja, nove IT tehnologije in socialna omrežja. Računovodje imajo bogat nabor znanj, ki jim lahko pomagajo v podjetništvu.

Vsak podjetnik potrebuje računovodjo

Če podjetnik nima znanja s področja računovodstva, se lahko hitro ujame v zanke. Tako lahko npr. na finančnem področju sprejme preveliko tveganje. Znanje s področja financ lahko veliko pripomore k uspešnosti podjetja in pametnim odločitvam tekom poslovanja. Računovodje razumejo razlike med nekaterimi pomembnimi pojmi kot so dobiček, denarni tok, prilivi, prihodki itd.

Razumejo mehanizem poslovanja

Računovodje imajo dober vpogled v poslovanje podjetja. Na tak način lažje sprejemajo poslovne odločitve, te pa so posledično tudi kakovostne. Znajo vključiti določena tveganja in izbrati možnost z največjimi prihodki. Znajo vleči take poteze, ki ohranjajo stabilnost poslovanja. Vse to so lahko pomembni faktorji, ki odločajo o tem, ali bo podjetje na dolgi rok uspelo ali propadlo.

Vedo, kako ustvariti največ iz razpoložljivih virov

Računovodje znajo najti način, kako narediti največ s čim manj viri. Na začetku poslovanja večina podjetnikov nima veliko finančnih virov, zato je znati najbolj optimalno upravljati s tistim, kar imajo, zelo pomembno. Računovodje znajo narediti ustrezno finančno strategijo. S pametnimi potezami na področju financ podjetnikom s tovrstnim znanjem ostane več energije za to, da se posvetijo sami dejavnosti.

Investitorji jim lažje zaupajo

Potrebujete investitorje? Če imate računovodsko znanje, vam bodo ljudje lažje zaupali finance, ker bodo vedli, da znate ravnati z njimi. Zaupali vam bodo, da boste vlekli pametne poteze in da boste ravnali v najboljši dobrobit posla. Zato jih boste hitreje pridobili na svojo stran.

Vir: morganintl.com

Vodenje računovodstva je po večini izjemno kvalitetno

Naš narod je dokaj ambiciozen narod, zato je med nami veliko podjetnikov ter tudi takih, ki sicer imajo redno službo, v popoldanskem času pa imajo še svoj lasten s. p. Kakorkoli že, vsak od omenjenih potrebuje tudi pravo, torej kvalitetno vodenje računovodstva.

Cena je odvisna od marsičesa

Računovodsko vodenje nam ponuja celovite računovodske storitve, tako za samostojne podjetnike, gospodarske družbe ter društva, njihove zveze in tudi zavode. Osnova za izračun cene je seveda v prvi vrsti obseg dela. Ta se meri po številu dokumentov ter tudi s številom in vrsto posameznih obračunov. Število dokumentov določimo tako, da seštejemo prejete in izdane račune, bančne izpiske ter število potnih nalogov. Pod obračune pa računovodstvo šteje obračune plač in tudi drugih osebnih prejemkov, prispevki zasebnika, obračuni najemnin in podobno.

Kaj vse je vključeno v ceno za vodenje računovodstva?

V ceno je ponavadi vključeno knjiženje v glavno knjigo in saldakonte, izdelava in tudi oddaja zaključnih poročil, računovodsko-davčno svetovanje, obveščanje o računovodsko davčnih novostih. To so osnovne dejavnosti, ki jih posamezno računovodstvo za nas opravi čez mesec. Seveda se lahko dogovorimo še za druge naloge, ki jih moramo potem seveda še dodatno plačati.

Vodenje računovodstva naj bo res profesionalno

Ko se torej lotimo podjetništva in z njim tudi vsega, kar sodi zraven, moramo poskrbeti, da imamo ob sebi ljudi, ki so strokovni, profesionalni, taki, ki imajo izkušnje in so z nami tudi korektni. Tudi ko najamemo računovodjo in z njim vodenje računovodstva, moramo poskrbeti, da bomo imeli pravega. Takega, ki za nas ne bo samo opravljal dela, ampak nas bo tudi ves čas opozarjal na novosti ali pa prioritete, ki jih lahko imamo kot podjetniki. Na naših tleh je veliko računovodskih hiš, ki ima zaposlene le najboljše računovodje, zato se ne smemo bati, da bi bilo vodenje računovodstva slabo.

Poslovni račun ima veliko število prednosti

Če se ukvarjamo s poslom oziroma imamo lastno podjetje, potem se slej ko prej srečamo tudi s pojmom poslovni račun.

Kaj je poslovni račun?

Poslovni račun je račun, ki nam odpira vrata do bogate ponudbe produktov in hkrati tudi storitev, in sicer z uporabo najsodobnejše tehnologije. S tem je upravljanje z našimi financami še bolj enostavno, varno in pa tudi pregledno.

Poslovni račun ves čas torej spremljajo številne prednosti, med katerimi naj jih omenimo le nekaj. Na prvem mestu je tako širok nabor bančnih storitev po meri, ki si jo želi predvsem stranka; sledijo brezplačna nadomestila za domače in pa tudi za čezmejne prilive; široka mreža poslovalnic in tudi korespondenčnih bank in nenazadnje, kar je v današnjem času več kot le pomembno: osebni pristop in tudi svetovanje, ki je povsem brezplačno.

Glavne značilnosti poslovnega računa pa so: poslovanje v domači in tudi v tujih valutah; brezplačne poslovne kartice; klasično opravljanje bančnih poslov in tudi elektronsko poslovanje; možnost odprtja več poslovnih računov; enaka višina nadomestil za domače in tudi za čezmejne plačilne transakcije; poslovanje z gotovino v okviru limita na računu …

In nenazadnje se vprašamo, komu je poslovni račun namenjen?

Namenjen je pravnim osebam, ki ga potrebujejo za izvajanje plačilnega prometa v skladu s potrebami današnjih gospodarskih trgov in tudi gibanj.

Če se torej zanimamo za odprtje poslovnega računa, potem se je pred tem dobro poučiti o njem, si prebrati njegove prednosti in ugotoviti, ali so to tudi prednosti za nas. Ko ugotovimo, da ima poslovni račun res veliko število prednosti, moramo dobro premisliti, pri kateri banki ga bomo odprli. Najbolje se je pozanimati pri naših znancih, ki že uporabljajo tovrstno storitev ali pa povprašati strokovnjake, ki stalno prežijo na delovanje in tudi na kvaliteto posameznih bank. Tudi na spletu so dandanes podana dokaj objektivna mnenja, katera banka je najboljša.

Načini izstavljanja računov za podjetnike

Če se odločite za podjetniško pot, to pomeni, da boste s svojo dejavnostjo ustvarjali določene storitve ali proizvode, ki jih bodo kupovale vaše stranke. Pri tem boste morali vsakič izdati račun, ki bo opremljen z informacijami o izdajatelju, vrsti in količini storitve oziroma blaga, datumu izdaje, datumu zapadlosti računa, znesku itd. Obstajata dve vrsti računov; račun, za plačilo katerega pričakujete gotovinsko plačilo, in račun, ki ne bo poravnan na gotovinski način, ampak bo šlo za direktno nakazilo na TRR prejemnika.

Izstavljanje računov pri gotovinskem plačilu

Če nameravate izdajati račune, ki bodo plačani neposredno z bankovci, kovanci, čeki ali plačilno kartico, je obvezen sistem davčnih blagajn. Podjetja, ki izdajo le majhno število računov na mesec, se pogosto poslužujejo uporabe vezane knjige računov. Pri tem gre za sklop obrazcev, ki jih ročno izpolnete in izdate kot račun. Vezano knjigo računov lahko kupite v knjigarni, pred uporabo pa jo morate potrditi pri Finančni upravi.  Druga možnost je uporaba davčne blagajne (lahko gre za aplikacijo na računalniku ali mobilni napravi, lahko pa za samostojno napravo, ki jo kupite). Pri uporabi davčnih blagajn se podatki o računih avtomatsko posredujejo FURS-u, pri vezani knjigi računov pa je treba podatke o izdanih računih v določenem roku vnesti v predpisan program, ki jih nato dostavi na FURS.

Izstavljanje računov v primeru negotovinskega plačila

V primeru, če pričakujete za storitev oziroma dobavljeno blago neposredno nakazilo na vaš TRR, potem imate na razpolago več možnosti. Če je prejemnik računa proračunski uporabnik, morate račun nujno izdati preko sistema UJP e-računov, kjer enostavno izpolnite vnaprej določen obrazec. Če pa račun izdate drugemu podjetju ali fizični osebi, lahko to izvedete kar s pomočjo Excela ali Worda. Na voljo pa so tudi posebni programi, ki vam olajšajo tovrstno izdajanje računov, saj so nekateri podatki že fiksno nastavljeni (podatki o izdajatelju, podjetju, vrsti storitev itd.), spreminjate le tiste podatke, ki se razlikujejo od primera do primera (datum izdaje, naslovnik, količina opravljenih storitev itd.). Na tak način se izognete možnosti napakam in nepravilno prepisanim podatkom.

V primeru elektronskega izdajanja računov, morate pred izdajo prvega računa pridobiti tudi digitalno potrdilo, ki vam služi za elektronsko podpisovanje. Pazite tudi, da boste vse račune skrbno hranili do roka, ki je predpisan za to, sicer vas lahko doleti kazen.

Uporaba FURS mobilne mini blagajne

Za podjetja, ki za svoje storitve prejemajo gotovinsko plačilo (bankovci, kovanci, čeki, nakazilo preko plačilne kartice), je obvezna uporaba vezane knjige računov, elektronske naprave za izdajanje računov ali aplikacije za računalnike. Možna pa je tudi uporaba FURS mobilne mini blagajne; to je aplikacija, ki se jo prenese na mobilni telefon ali tablico.

Za kaj gre?

FURS mobilna mini blagajna je aplikacija, ki omogoča izdajanje gotovinskih računov na POS telefonih z uporabo Android tablice ali Android pametnega telefona. Za delovanje aplikacije je obvezna stalna povezava z internetom, drugače izdaja računov ni mogoča. Omogočena je tudi hkratna uporaba več mobilnih Android tablic in / ali pametnih telefonov.

Kaj potrebujete za njeno delovanje?

Za delovanje FURS mini blagajne potrebujete mobilni telefon ali tablico z operacijskim sistemom Android različice vsaj 4.1.x Jelly Bean ali višje. Zagotoviti je treba tudi napravo za tiskanje računov; to je možno s POS tiskalnikom na dva načina:

  • brezžična povezava preko bluetootha s prenosnim tiskalnikom proizvajalca Rongta tip RPP-002 BT / s prenosnim tiskalnikom proizvajalca Ocom tip OCOM OCPP-M05 ali
  • povezava preko kabla in USB vhoda z zmogljivejšim namiznim tiskalnikom proizvajalca Epson tip EPSON TM-T20II.

Poleg mobilnega telefona oziroma tablice in tiskalnika za namestitev aplikacije potrebujete še veljavno namensko digitalno potrdilo, vezano na poslovni subjekt, za katerega želite izdajati račune.

Namestitev aplikacije

FURS mobilno mini blagajno naložite v obliki aplikacije iz Trgovine Play. V iskalnik vpišite »Finančna uprava Republike Slovenije«, izberite ustrezno aplikacijo in jo naložite na svojo mobilno napravo.

Takoj, ko odprete aplikacijo, vam ta javi, da je treba uvoziti še namensko digitalno potrdilo, ki služi podpisovanju elektronskih računov.  Na napravo prenesete digitalno potrdilo v direktorij »prenosi« in na tak način shranite na napravo. Ko se nahajate v aplikaciji, kliknete gumb »prijavi digitalno potrdilo« in digitalno potrdilo izberete med »prenosi«. Po izbiri vnesete še ustrezno geslo. Nato se aplikacija aktivira.

Zadnji koraki

Pred prvo uporabo FURS mini blagajne je treba registrirati vsaj en poslovni prostor, eno elektronsko napravo, enega operaterja in vpisati podatke o izdajatelju. Ko zaključite z vnosom podatkov, lahko začnete uporabljati aplikacijo.

Postopek izdaje hitrega računa je naslednji: V meniju izberete povezavo »izdaj račun«. Prikaže se seznam izdanih računov. Izbrati je potrebno še štiri parametre v glavi seznama in sicer tip računa, poslovni prostor, elektronsko napravo in operaterja.

 

Vir: FURS