Kako financirati terjatve s faktoring storitvami?

Factoring odstop terjatve predstavlja ugodno in hitro rešitev za financiranje obratnih sredstev, pri čemer podjetja lahko ustvarjajo reden denarni tok in z gotovino poplačujejo obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in do države. Faktoring kredit za podjetje povečuje likvidnost in ne ustvarja dolga v bilanci stanja, kot je to značilno za običajna bančna posojila.

Podjetje s faktor družbo podpiše pogodbo, ki predstavlja osnovo za dolgoročno in kontinuirano fakturiranje izdanih računov. Tako organizaciji ni potrebno vsakokrat iti skozi postopek odobritve kredita, saj proces temelji na prodaji in odkupovanju posamezne fakture, ki je že zapadla v plačilo ali pa še ni. Kako pa poteka celoten postopek financiranja obratnih sredstev s faktoring storitvami?

Odstop terjatve s prodajo izdane fakture

Podjetje za opravljeno dobavo blaga ali storitev izda kupcu račun. Na računu je zapisan tudi rok zapadlosti. Pri tem je za nekatere panoge bolj značilno kot za druge, da izdajajo fakture z dolgim rokom plačila, kar je običajno posledica poslovne prakse. V trenutku izdaje fakture nastane dolg oziroma obveznost.

Podjetje nato posamezno fakturo ali več računov hkrati proda faktor družbi. Strokovnjaki v faktor družbi skrbno preučijo celotno dokumentacijo in vse podatke. Ko faktor odkupi račun, se s tem nanj prenese celotna obveznost do izterjave dolga pri kupcih podjetja. Prav zato mora faktor nenehno preverjati tudi kreditno sposobnost strank podjetja.

Financiranje terjatve s takojšnjim nakazilom gotovine

Ko faktor družba odkupi terjatev, nato še isti dan ali v roku 48 ur nakaže skorajda celoten znesek izdane fakture na bančni račun podjetja. Običajno je prvo nakazilo sredstev izplačano v višini 80 do 90 odstotkov celotne vrednosti računa.

Ta sredstva lahko podjetje takoj uporabi za nabavo blaga in materiala, poplačilo dobaviteljev, izplačilo stroškov plač in drugih osebnih prejemkov ter za poplačila davkov in drugih obveznosti do države. Financiranje obratnih sredstev je namenjeno tudi vlaganjem v rast in razvoj organizacije.

Celotno poplačilo izdanega računa

Faktor po odkupu obveznosti vodi nadaljnjo poslovno komunikacijo s kupcem podjetja. Kupcu tako določi tudi rok plačila dolga ter se dogovori tudi o drugih podrobnostih. Prav zato lahko podjetje prihrani čas in notranje vire, saj prenese celotno upravljanje s terjatvami na faktor družbo.

Ko kupec podjetja v celoti poplača obveznost in nakaže znesek na račun faktorja, tedaj faktor družba izplača preostali del zneska računa. V tem delu se nakazana sredstva zmanjšajo za določen procent, saj faktor zaračuna provizijo za posamezen izdan račun oziroma za posamezno faktoring storitev z odkupom terjatve.

Zapadle terjatve do strank – kako ravnati z njimi?

Terjatve so področje, s katerim se podjetja nerada ukvarjajo. Sploh, ko gre za zapadle terjatve; ko bi račun do določenega datuma moral biti poravnan, pa še ni, se lahko podjetniki sploh v primeru velikega zneska znajdejo v težavah in pred dilemo, kako ukrepati.

Nekateri to področje raje zaupajo v roke strokovnjakov in to se lahko izkaže kot najboljša varianta iz vidika prihranka na času in živcih. Vseeno pa si marsikatero podjetje tega ne more privoščiti in primorano je samo reševati težave, ko pride do njih.

Kako se lotiti izterjave?

Ko torej stranka še vedno ni plačala, kljub temu, da je rok za plačilo že potekel, govorimo o zapadlih terjatvah. Vsekakor je smiselno čim prej razmisliti, kako bomo do te stranke pristopili, da si bi kar najbolj povečali možnosti, da dobimo znesek, ki nam pripada. Tega se lahko lotimo na različne načine. Bistvena pri tem pa je posotpnost in trud, da ohranimo dobre odnose z njo, če je to le možno.

Tako je v začetnih fazah dovolj, če stranko prijazno opozorimo na dolg. Lahko ji pošljemo kratko sporočilo, v katerem napišemo, kdaj je koristila določene naše storitve oziroma kupila izdelke. Napišemo, za kakšno vrednost nakupa je šlo, kolikšna je bila količina izdelkov, skupna cena in do kdaj je bil določen rok plačila. Predlagamo ji, da znesek poravna v najkrajšem možnem času.

Če odziva ni in sporočilo ni zaleglo, je smiselno stranko poklicati. tako bomo sigurni, da je dobila naše sporočilo. Hkrati pa imamo priložnost, da takoj zaznamo njene reakcije na obvestilo. Damo ji možnost, da obrazloži, zakaj je prišlo do zapadle terjatve. Hkrati lahko pokažemo razumevanje. Obenem pa smo odločni pri tem, da določimo nov termin plačila, ki naj se ga stranka drži. Če tudi pri tem nismo uspešni, se lahko kot dobra rešitev pokaže obisk stranke na domu ali na delovnem mestu.

Zapadle terjatve in kako naj podjetje izterja dolg od svojih strank

Ko nastanejo zapadle terjatve in želite dobiti znesek od neplačnika, je zelo pomembno, da z njim komunicirate na pravi način. Prav je, da stranke ne napadete, ampak jo najprej na lep način vprašate, kaj je razlog za nastanek zapadlih terjatev. Razlogi so lahko različni. Lahko je ostala brez službe, imela določene nepričakovane stroške ali pa ima druge finančne probleme. Na tak način pokažete empatijo, vseeno pa morate biti odločni v svoji nameri.

Klicati, ko je oseba na delovnem mestu

Če dobite občutek, da se vam neplačnik izogiba in ne odgovarja na vaše klice, ga pokličite, ko se nahaja na svojem delovnem mestu. Tako bo klic težje ignoriral in bo lažje prišlo do dogovora. Vseeno pa se izogibajte temu, da bi o zapadlih terjatvah, ki jih ima do vas, oznanjali drugim. Ne spravljajte ga v neprijeten položaj.

Določite, v kakšnem času od zapada terjatve boste šli v akcijo

To je odvisno od primera do primera. Sploh takrat, ko gre za redne stranke in ko imate dobre medsebojne odnose, morate vedeti, da lahko postopki izterjave skrhajo odnose, zato vseeno ne prehitevajte dogodkov. Ni treba že po dveh tednih od zapada terjatve obveščati o neplačilu. Sami presodite, če boste to naredili v roku enega mesca, dveh ali treh.

Nežno opozorilo

Ko se odločite narediti prvi korak, je dovolj, da pokličete ali pustite kratko sporočilo. Omenite, da vas zanima, če ve, da je prišlo do zapadlih terjatev. Obstaja določen procent strank, ki res pozabijo in takoj, ko navežete kontakt z njimi, nakažejo znesek.

Če to ne zaleže

V tem primeru veste, da stranka ni pozabila. Do poravnave zapadlih terjatev pa še vedno ni prišlo. Še vedno ostanite spoštljivi, ampak odločni in v pogovoru naj bo cilj, da se dogovorite za eno od obeh možnosti: ali naj se znesek takoj izplača ali pa določita nov rok, do katerega bo znesek poravnan.

Če se stranka ne drži dogovora

Če denarja na računu še vedno ni, ko preteče novo določen datum, nimate drugih možnosti, kot da posežete po drugih opcijah. Če je razlog, da trenutno nima dovolj denarja, lahko pomaga to, da stranko večkrat opozorite, pokličete, mogoče tudi obiščete. S svojo prisotnostjo boste dosegli, da vas bo imela v mislih in boste na seznamu ena za izplačilo, ko denar dobi.

Vir: earlytorise.com

Je izterjava bolj zapletena, če je vpletena tujina?

Kadar imamo dolžnike v Sloveniji, vsi vemo, kako ravnati. Najprej je potreba poslati opomin, morebiti še enega, nato pa se odločiti za vložitev zahteve za izvršbo. Ta hitro poskrbi, da pridemo do svojega plačila, kajti ko je enkrat pravnomočna, prejmemo sredstva ob prvih prilivih na račun dolžnika – za to poskrbi njegova banka po nalogu. Kadar je dolžnik tuje podjetje, pa je izterjava lahko težja. Vendar tudi tujina ni nerešljiv oreh.

Izterjava tujina

Tudi v tujini, predvsem znotraj Evropske unije in tudi drugih urejenih držav, ntera primer ZDA, imate ravno tako možnost, da se izterjava doseže po pravni poti. Res pa je, da je potrebnega nekaj poznavanja postopkov in tuje zakonodaje, zato je najbolje, da se izterjave ne lotimo sami. Sicer takrat, kadar je posredi tujina, običajno pravimo, da je težav manj – v mnogih tujih državah je plačilna disciplina precej boljša kot pri nas. A ni nujno, da je tako. Nenazadnje sicer ne bi obstajala podjetja, ki pri nas nudijo pomoč, kadar se izterjava in tujina pojavita v isti besedni zvezi.

Kje najti primerno podjetje?

Da bi našli podjetje, ki se ukvarja z izterjavami v tujini, je najbolje za nasvet povprašati med računovodji. Ti dobro vedo, katera podjetja so najboljša pri zagotavljanju tovrstnih storitev. Sicer pa lahko pobrskate tudi po spletu in na ključni besedi izterjava tujina boste našli kar nekaj zadetkov. Med temi naredite ožji izbor in se pozanimajte o tem, na kakšen način ponujajo svoje storitve, za kakšno plačilo, kakšne dokumente potrebujejo, kakšne so njihove izkušnje in kako uspešni so pri izterjavah v tujini – zlasti v državi, iz katere je vaš dolžnik.

Se izterjava v tujini izplača?

Uspeh je odvisen od tega, za katero državo gre, smiselnost izterjave pa tudi od tega, kakšen je znesel dolga. Tujina zahteva veliko dela in podjetje za izterjavo bo imelo kar nekaj stroškov. Če je znesek premajhen, da bi se izterjava izplačala, je včasih bolje, da z opominjanjem nadaljujemo sami. Če to ne obrodi sadov, je potreben odpis, bogatejši pa smo za pomembno izkušnjo – ugotovimo, da tudi tujina ni vedno najboljši poslovni partner.

Računovodstvo

Računovodja vodi zapis vseh finančnih transakcij podjetja. Gre za transakcije, ki so bile že opravljene in zanje lahko dokažemo, kako smo jih izpeljali oziroma kako smo sredstva, ki jih imamo, pridobili.

Delitev sredstev

Sredstva delimo na dolgoročna in kratkoročna, ključno za njihovo delitev je čas, v katerem se preoblikujejo. Med dolgoročna štejemo računalniške programe, zgradbe in zemljišča, vrednostne papirje in podobno. Kratkoročna sredstva pa so sredstva, ki jih potrebujemo za prodajo, kratkoročne finančne naložbe, končani izdelki, denar na TRR in v blagajni in tako naprej. V okviru računovodstva je podjetje dolžno prikazati vir vseh navedenih sredstev (tako kapital kot tudi dolgove podjetja).

Knjigovodstvo

Ključno za računovodstvo je, da ob ustanovitvi podjetja zapišemo tudi pravilnik glede tega in v njem določimo, katere knjigovodske listine bomo uporabljali in kakšna bo njihova oblika. Obenem pa seveda, kdo bo določene listine podpisoval, ker bodo le tako veljavne.

Bilanca

Obenem se skrbi tudi za bilanco med aktivo in pasivo. Aktiva so naši viri, vsak od teh pa ima tudi obveznost oziroma pasivo. Ko sta si enaki, dosežemo bilančno ravnovesje.

Opredmetena osnovna sredstva, zaloge, terjatve in stroški

To so sredstva, preko katerih podjetje pridobiva ali ustvarja proizvode, in jih uporabljamo več kot v enem obračunskem obdobju, ko se ta sredstva porabljajo govorimo o amortizaciji. Amortizacija je pokazatelj stanja v podjetju oziroma porabe osnovnih sredstev in njihove vrednosti, sredstvom v amortizaciji določamo njihovo stopnjo glede na količnik števila sto in števila let uporabe posameznega sredstva (če se časovno ne more opredeliti, potem sredstvo ni stvar amortizacije). Preko teh izračunov v okviru računovodstva je jasen odhodek, ki pogojuje obnovo osnovnih sredstev. Poleg osnovnih sredstev so ključni za računovodstvo še stroški (koliko nas stane proizvajanje produkta), terjatve (dolgovi, ki jih imamo s strani kupcev, financerjev, zaposlenih) in pa seveda zaloge (sredstva, ki jih nabavljamo na zalogo, s katerimi nam je omogočena proizvodnja in prodaja produktov.

Kako ravnati z zapadlimi terjatvami

Ravnanje z zapadlimi terjatve bi lahko bolj opredelili kot umetnost kot pa znanost. Večino težav z zapadlimi terjatvami se da rešit že s preventivnimi postopki, kot so predčasno pregledovanje kupcev, njihovih preteklih plačevanj, pisnimi dokumenti in dogovori ter s kreditno kontrolo kupcev.

Ko račun ni poravnan do roka, takrat temu rečemo zapadle terjatve. Ko se to zgodi, morate za reševanje tega problema sprejeti nekatere odločitve. Stanke, ki ne plačajo računov do roka, morate obravnavati drugače od ostalih. Če je to vaša dolgoletna stranka, ki je do sedaj redno odplačevala dolgove, se najverjetneje problem skriva v finančnih težavah stranke. Sploh do takšnih strank morate biti previdni, da ne ogrozite vašega dosedanjega poslovnega odnosa.

Drugače je z novimi strankami, saj je neplačevanje računa, lahko znak za nespoštovanje in kaže na to, da stranka sicer bi lahko plačala, vendar tega noče. Pri novih strankah morate biti torej v takšnih situacijah bolj previdni.

Takšne stranke lahko opozarjate s pisnimi ali telefonskimi opozorili. Pri tem dokumentirajte vse postopke in informacije, saj bodo koristne, če bo moralo priti do tožbe. Na pomoč naj vam priskoči nekdo, ki se spozna na takšne situacije. To so lahko odvetniki, najpogosteje pa so to kar podjetja, ki se ukvarjajo s točno takšnimi zadevami. Podjetja vam lahko pomagajo pri tem, da bo stranka plačala zapadli račun. Takšna podjetja velikokrat ponujajo tudi odkup zapadlih terjatev. To vam bo še posebno prav prišlo takrat, ko denar potrebujete takoj in se ne želite spopadati z neplačniki. Dobra lastnost tega je, da boste zagotovo prejeli plačilo za račun. Slabša plat pa je, da se boste morali deležu plačila odreči, saj boste za odkup morali plačati tudi podjetju, ki bo prevzelo vaše tveganje.

Kateri načini obstajajo za zavarovanje terjatev

Tokrat bomo napisali nekaj besed o zavarovanju terjatev, ki ima pomembno vlogo v poslovnem svetu. Poznamo več vrst zavarovanj, opisali bomo dve najpogostejši. Nekatere so bolj zanesljive, nekatere manj, kar pa se pozna tudi v ceni sklenitve zavarovanja.

Pri podpisovanju pogodb vedno obstaja strah pred neplačili ali tveganjem za izgubo dela terjatve v stečajnem postopku, izbrisu organizacije ali prisilni poravnavi.  Da, bi tveganje kar se da zmanjšali, uredimo zavarovanje terjatev. To je sploh primerno v primerih, ko podjetje težko preveri, ali so njihovi kupci finančno sposobni ali pa poslujejo na trgu, z veliko močne konkurence. Z zavarovanjem je bilo praktično že marsikatero rešeno pred propadom.

Vir: freeimages.com

Poznamo več vrst zavarovanj. Prvo je stvarno zavarovanje. Pri tem ima upnik v jamstvu za izpolnitev zastavno pravico na zadevi, ki je postala last kupca oziroma dolžnika. Takšna vrsta zavarovanja terjatve je v  bistvu neke vrste garancija za neplačilo, kjer ima upnik za garancijo to zadevo. V jamstvo lahko damo premičnine ali nepremičnine.

Drugo zavarovanje je s funkcijo prenosa obveznosti, kjer poznamo poroštvo in bančno garancijo. Pri poroštvu se k izpolnitvi obveznosti dolžnika obveže porok, v primeru da tega ne izpolni že dolžnik. Porok je torej neke vrste dodatna utrditev. Porok ima zelo podobne pravice in dolžnosti kot dolžnik. Druga vrsta zavarovanja terjatve je bančna garancija. Ta je nekoliko dražja od drugih vrst, to pa zato, ker je to najboljši način, kako lahko zavarujemo terjatev. Je najbolj varen način. Pri tem načinu, banka upniku garantira, da bo poravnala vse obveznosti, če tega ne stori dolžnik. Vedno plača v denarju. Za to vrsto zavarovanja se običajno odločajo velika podjetja za velika tvegana posla, za manjša podjetja pa je dostikrat predrago. Medtem ko je pri poroštvu tveganje, da terjatve ne bo odplačal porok, neke vrste drugi dolžnik, pa je pri bančni garanciji tveganje, da ne bo plačala banka, kar pa je zelo malo verjetno, razen če je banka na robu propada.

Odkup nezapadlih terjatev z regresno ali brezregresno pravico

Odkup nezapadlih terjatev omogoča podjetjem financiranje terjatev in posledično tudi pripomore k odpravi tveganja zaradi neplačevanja s strani kupcev. Podjetje tako na podlagi izstavljene fakture pridobi ustrezna sredstva, s katerimi lahko financira nadaljnjo rast obsega poslovanja, obenem pa odpravi tveganje pred neplačevanjem s strani kupcev.

Pri odkupu nezapadlih terjatev ločimo regresni in neregresni faktoring. V primeru regresnega faktoringa, ki se običajno ponudi za odkup terjatev od podjetij, ki nimajo dobre bonitetne ocen, mora odstopnik poravnati celoten izplačan znesek skupaj z zamudnimi obrestmi in stroški financiranja, medtem ko pri brezregresnemu faktoringu odstopnik ni dolžan poravnati neplačanih terjatev, zato je tovrstna storitev tudi dražja.

V Sloveniji se pojavljata obe varianti, nekateri ponudniki pa vam omogočajo odkup tudi posamičnih nezapadlih terjatev, kar predstavlja za naročnika tudi večji strošek.

Preverite, s kom sodelujete

Bodite pozorni, da za odkup nezapadlih terjatev izberete zaupanja vredno podjetje, ki bo poskrbelo za celotno izpeljavo postopka in se držalo dogovora. Podjetju Achilles d.o.o. je zagotovo pravi naslov, saj imamo vrsto let izkušenj in dolgo referenčno listo zadovoljnih strank.

Poleg same realizacije postopka vam bomo tudi svetovali, katere odločitve so za vas najbolj smotrne, ter poskrbeli, da boste s končnim izidom maksimalno zadovoljni.

Faktoring – katere vrste poznamo

Faktoring omogoča nenehen vir financiranja podjetjem, ki poslujejo na domačem in tujem trgu, saj jim omogoča odkup terjatev brez dodatnega materialnega zavarovanja in jim obenem nudi zaščito pred tveganjem neplačila.

Nemoteno poslovanje brez čakanja na plačila

Faktoring zagotovi hitro rastočim podjetjem in podjetjem z likvidnostnimi težavami denarna sredstva takoj po izstavitvi računa, namesto da čakajo na končni rok zapadlosti računa.

Poznamo več vrst faktoringa: popoln faktoring in varni faktoring nudita 100% prevzem tveganja proti neplačilu kupca, regresni faktoring vključuje upravljanje s terjatvami in omogoča financiranje na osnovi t. i. regresne pravice, ki predstavlja odstopljene terjatve brez prevzemanja tveganja, uvozni faktoring pa omogoča odkup terjatev s strani faktor hiše v tujini.

Poznamo tudi enkratni oz. stalni odkup terjatev z regresno ali brez regresne pravice ter odprti in tihi odkup terjatev. Pri prvem je dolžnik z odkupom terjatev seznanjen in se z njim strinja, pri drugem pa dolžnik z odkupom terjatev ni seznanjen.

Ne glede na obliko sodelovanja, za katero se odločite, je najbolj pomembno, da se povežete s podjetjem z bogatimi izkušnjami. V podjetju Achilles d.o.o. smo vam z veseljem na voljo in smo prepričani, da vam lahko zagotovimo najbolj konkurenčno ponudbo, ki bo prinesla želene rezultate in vam omogočila nemoteno poslovanje.

Zavarovanje terjatev – v kakšnih primerih?

Zavarovanje terjatev je primerno zlasti za mala podjetja, saj jim sodelovanje s faktorinško hišo omogoča do 80 odstotkov vnaprejšnje financiranje terjatev, na podlagi česar si lahko finančno opomorejo.

Vendar pa tovrstna storitev ni pomembna samo za mala podjetja – prav vsako podjetje, ki želi odpraviti tveganje glede finančne nediscipline, se lahko odloči za zavarovanje terjatev, saj gre za nadvse učinkovite postopke.

In v kakšnih primerih je zavarovanje terjatev še najbolj priporočljivo? Zavarovanje terjatev je za podjetje priporočljivo zlasti v primeru, ko ima težave pri preverjanju kreditne sposobnosti svojih kupcev, ko posluje preko odprtega računa in ko se na trgu nahaja močna konkurenca, ki nudi ugodne plačilne pogoje in nizke cene.

Ko se podjetje odloča za različne oblike zavarovanja terjatev, naj ima v mislih, da lahko svojo terjatev do kupcev zavaruje tudi s pomočjo zastavne pravice na premičninah ali nepremičninah (hipoteka), s poroštvom ali s t. i. menico.

Izberite podjetje Achilles d.o.o

Zavarovanje terjatev vam omogoča učinkovito zavarovanje plačil izbranih kupcev ter poskrbi za bolj zanesljivo in finančno stabilno poslovanje vašega podjetja. V podjetju Achiles d.o.o. imamo mnogo izkušenj in vam zagotovimo zanesljivo zavarovanje terjatev, zato ne odlašajte s klicem.